Proč test otcovství od soudního znalce?

Vaše vzorky zpracuje soudní znalec, který garantuje ochranu soukromí. Od prvního kontaktu po vydání výsledků testu otcovství s vašimi daty pracuje jedna osoba, která pro vás není anonymní.

Soudní znalec

Určení otcovství (test paternity) je prováděn soudním znalcem prof. RNDr. Omarem Šerým, Ph.D., jmenovaným Krajským soudem v Brně pro základní obor zdravotnictví odvětví genetika se specializací molekulární genetika a DNA diagnostika pod čj. Spr. 770/2006 ze dne 11. 6.2007.

Princip DNA testu určení otcovství

DNA je nositelkou genetické informace. Každý z nás v sobě nese dvě podobné kopie DNA, jednu od otce a jednu od matky. DNA se nalézá v buněčném jádře téměř ve všech tělních buňkách. DNA je zde přítomna v úvarech, kterým říkáme chromozómy. Každý člověk nese 23 párů chromozómů, tedy 23 chromozómů od otce a 23 chromozómů od matky. Samotná DNA se skládá ze čtyř základních stavebních jednotek – nukleotidů, označovaných jako C, T, A a G. Tato písmena jsou poskládána za sebou v řadě do dvouvlákna a jen u člověka tvoří řadu dlouhou více než 2,3 miliardy písmen! Každý organizmus, každý člověk má uspořádání písmen v DNA specifické a právě na tom je založený princip určení otcovství pomocí DNA analýzy. Ten také vychází ze skutečnosti, že pokud mluvíme o biologickém otci daného dítěte, nutně toto dítě musí nést ve svých buňkách jednu sadu chromozómů a tedy i jednu sadu dvojvláken DNA od otce.

DNA test určení otcovství spočívá v analýze DNA získané izolací z buněk sliznice dutiny ústní. Tyto buňky se stírají ze sliznice speciálním k tomu určeným tampónem. Odběr je bezbolestný z lze jej provést bez problémů i malým dětem. Vzhledem k tomu, že se při určení otcovství analyzuje specifická DNA, není třeba mít obavu z kontaminace vzorku mikroorganizmy z dutiny ústní.

Pro určení otcovství se používá světově uznávaných specifických úseků v DNA, které zahrnuje tzv. systém CODIS. Tento systém používá např. i FBI, policie atd. Jedná se o tzv. tetranukleotidové repetitivní sekvence, jejichž frekvence v různých populacích je zjištěna, což pak umožňuje procentuální výpočet míry pravděpodobnosti otcovství.

Získaná DNA je analyzována pomocí metody PCR a výsledky jsou pak detekovány pomocí kapilárního DNA sekvenátoru. Pracoviště soudního znalce má k dispozici veškeré zařízení pro provádění DNA testů určení otcovství.

Výsledky testu určení otcovství nemohou být nikterak použity pro dodatečnou identifikaci osob. Soudní znalci nemají přístup do policejních databází DNA a naopak policie nemá přístup k výsledkům analýz soudních znalců.